Privacy Statement

Aannemersbedrijf Hoes B.V., gevestigd aan Molenweg 22, 6631 KJ Horssen
Aannemersbedrijf Hoes Noord B.V., gevestigd aan Ohmstraat 1A, 8013 PZ Zwolle
zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Contactgegevens

http:/www.aannemersbedrijfhoes.nl

Molenweg 22, 6631 KJ Horssen
T (0487) 54 12 23

Ohmstraat 1A, 8013 PZ Zwolle
T (038) 73 70 157
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aannemersbedrijf Hoes B.V. / Aannemersbedrijf Hoes Noord B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Aannemersbedrijf Hoes B.V. / Aannemersbedrijf Hoes Noord B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aannemersbedrijf Hoes B.V. / Aannemersbedrijf Hoes Noord B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Aannemersbedrijf Hoes B.V. / Aannemersbedrijf Hoes Noord B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aannemersbedrijf Hoes B.V. / Aannemersbedrijf Hoes Noord B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken 

Aannemersbedrijf Hoes B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aannemersbedrijf Hoes B.V. / Aannemersbedrijf Hoes Noord B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aannemersbedrijfhoes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Aannemersbedrijf Hoes B.V. / Aannemersbedrijf Hoes Noord B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Aannemersbedrijf Hoes B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@aannemersbedrijfhoes.nl.

Onze projecten